Chính sách bảo mật

1.Quyền được thông tin

Phù hợp với các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, chủ sở hữu của trang web Seniors4kids.org thông báo cho người dùng của trang web này về sự tồn tại của một dữ liệu cá nhân tự động tạo ra bởi SENIORS4KIDS và thuộc trách nhiệm của mình.

2. Mục đích

Dữ liệu đăng ký thông qua các hình thức cung cấp trên trang web được thu thập bởi SENIORS4KIDS để tạo điều kiện cung cấp dịch vụ SENIORS4KIDS cung cấp thông qua người sử dụng trang web của mình, cung cấp một nơi gặp gỡ cho những người quan tâm lĩnh vực tài trợ và cung cấp thông tin về các dịch vụ mà bạn có thể quan tâm.

3.Chấp thuận

Gửi thông tin cá nhân bằng cách sử dụng các hình thức điện tử của SENIORS4KIDS hoặc, nếu phù hợp, email, phương tiện có sự đồng ý rõ ràng của người gửi để xử lý tự động dữ liệu bao gồm trong phương tiện truyền thông chỉ định. Tiếp cận và xử lý các dữ liệu yêu cầu là tập trung hoàn toàn vào việc đạt được tài trợ, đồng thời tôn trọng các khuôn khổ pháp lý hiện có.

4.An ninh

SENIORS4KIDS duy trì mức độ an ninh của bảo vệ dữ liệu phù hợp về các biện pháp an ninh cho các tập tin tự động có chứa dữ liệu cá nhân và đã thiết lập tất cả các phương tiện kỹ thuật tại của họ xử lý để ngăn chặn sự mất mát, lạm dụng, thay đổi, truy cập trái phép và hành vi trộm cắp dữ liệu mà người dùng cung cấp thông qua trang web, không ảnh hưởng đến thông báo cho bạn rằng các biện pháp an ninh Internet là không khả xâm phạm. SENIORS4KIDS đồng ý tuân thủ các bổn phận của bí mật và bảo mật dữ liệu cá nhân chứa trong tập tin tự động phù hợp với pháp luật hiện hành, và cung cấp cho họ một điều trị an toàn trong tập dữ liệu, nếu có, có thể xảy ra.

5.Bản tin và Tin tức

SENIORS4KIDS có sẵn cho người dùng trước đó đã yêu cầu thông qua hình thức thuê bao được cung cấp cho mục đích đó, các dịch vụ gửi một bản tin bao gồm tin tức, tin tức và thông tin phù hợp nhất hoạt động trang web có liên quan bao gồm . Tương tự như vậy, người dùng có thể hủy đăng ký hoặc sửa đổi dữ liệu thuê bao nhận bản tin này bằng cách sử dụng các hình thức tương tác trên trang web. Ngoài ra, SENIORS4KIDS báo cáo rằng có thể gửi thông tin liên lạc thương mại bằng phương tiện điện tử có chứa thông tin về các sản phẩm khác, các dịch vụ và các sự kiện mà bạn có thể quan tâm đến những người dùng của trang web khi được yêu cầu làm như vậy. thỏa thuận này có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào bởi người sử dụng, với một thông báo đơn giản của ý chí của mình để SENIORS4KIDS, và sẽ không được hồi tố.

6.Những thay đổi chính sách bảo mật

SENIORS4KIDS bảo lưu quyền sửa đổi chính sách này để thích ứng với sự phát triển pháp lý trong tương lai cũng như thực hành ngành công nghệ, trước đây thông báo cho người sử dụng thay đổi có thể xảy ra.